tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ-HÓA CHẤT
[ Cập nhật vào ngày (01/08/2023) ]

Trong thời gian chờ đấu thầu năm 2023-2024, bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế-hóa chất phụ vụ cho hoạt động của bệnh viện như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI