phòng tổ chức cán bộ - hành chính quản trị

Phòng Tổ chức cán bộ- Hành chính quản trị

                               

 

                                           

                      BSCKI. Ngô Chí Tâm                 CN. Nguyễn Thị Trang Nhung                           

                            2014-  nay                                         2017- nay

     

Trưởng phòng:

  • BSCKI.  Ngô Chí Tâm

Phó Trưởng phòng:

  • CNL. Nguyễn Thị Trang Nhung

Nhân viên: 05

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

- Nguyễn Xuân Việt: 2007-2009

- Trần Thái Điền : 2009 - 2012

- Võ Quốc Trứ: 2012 -2013

Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị được thành lập theo quyết định số 1069/QĐ.SYT ngày 22 tháng 5 năm 2007 trên cơ sở từ phòng Tổ chức hành chính quản trị- Tài vụ. Tập thể phòng luôn luô n cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo tình an ninh nội bộ bệnh viện, hàng năm các cá nhân trong phòng tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

Khen thưởng:

- Tập thể lao động xuất sắc: 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016

- Bằng khen Ủy ban nhân dân : 2010, 2016.

Chức năng nhiệm vụ

- Đảm bảo ổn định nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm, xây dựng lề lối làm việc, quản lý nhân lực, phổ biến pháp luật và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động

- Đảm bảo tình hình ninh trật tự, quản lý nhà cửa, trang thiết bị, điện nước, xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

Nhân sự

- BSCKI. Ngô Chí Tâm - Trưởng phòng

- CNL. Nguyễn Thị Trang Nhung - Phó trưởng phòng

- KS. Nguyễn Như Dũng - Nhân viên

- CN. Ung Thị Mỹ Ngọc - Nhân Viên

- Nguyễn Hữu Đường -  Nhân viên

- Lê Trung Kiên - Nhân viên

- Nguyễn Khắc Huy - Nhân viên

                 Tập thể phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị năm 2018

 

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi