phòng kế hoạch tổng hộp

Phòng Kế hoạch tổng hợp:

PGĐ kiêm Trưởng phòng: BSCKII. Hồ Lê Hoài Nhân

          Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập từ tháng 05 năm 2001. Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua. Mỗi năm phòng đều tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở và cấp thành phố.

        Trưởng phòng: BSCKII. Hồ Lê Hoài Nhân

        Nhân viên: 03

Lãnh đạo qua các thời kỳ

     - Bs CKII. Huỳnh Việt Trung : 2001 – 2006

     - TSBS. Châu Chiêu Hòa: 2006 – 2011

Khen thưởng:

     - Tập thể lao động xuất sắc :2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

     - Bằng khen: 2008, 2010, 2012, 2016

Chức năng, nhiệm vụ

        Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

        - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

        - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

        - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

        - Tổ chức, quản lý hoạt động công tác công nghệ công tin

        - Tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo tuyến

        - Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học  

        - Tham gia hội chẩn tại bệnh viện, liên viện

        - Sắc xếp tổ chức công tác cấp cứu ngoại viện.

Nhân Sự

  1. BS.CKII. Hồ Lê Hoài Nhân – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng
  2. ThS.BS. Trần Long Giang - Nhân viên
  3. ThS.BS. Lê Thiện Chí - Nhân viên
  4. CN. Diệp Mỹ Phương - Nhân viên

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi