tin tức bệnh viện

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (10/02/2023) ]

Kính gửi các công ty kinh doanh vật tư y tế!


Để có căn cứ lập dự toán mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Bệnh viện Tai MŨi Họng TP.Cần Thơ kính mong các Công ty gửi báo giá các mặt hàng vật tư y tế va hóa chất xét nghiệm để bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các nước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Danh mục mặt hàng, số lượng đính kèm theo file.
 
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI