chỉ đạo tuyến

Chỉ thị Về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn giai đoạn năm 2016 - 2020
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2020) ]

Chỉ thị số 07/CT-BYT Về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn giai đoạn năm 2016 - 2020


Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn  năm 2016 - 2020; Triển khai Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại thiên tai gây ra; Bộ Y tế yêu cầu:  Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

1- Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ; trong đó cơ cấu những thành viên có điều kiện tham gia tốt nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi đơn vị, đảm bảo chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

2- Thực hiện nghiêm nội dung Luật Phòng, chống thiên tai và Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, chú trọng xây dựng và tổ chức diễn tập các kịch bản phòng chống bão mạnh, siêu bão ngành y tế: Đảm bảo đầy đủ Cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhanh trong tình huống thiên tai; Lương thực, thực phẩm dinh dưỡng, phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập, lụt, sập đổ, để nhanh chóng thu dung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khẩn cấp; đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệt đối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai; có kế hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hoá chất chống dịch; lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện cứu trợ khác bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động được ít nhất một tuần từ nguồn kinh phí địa phương tại các khu vực trọng điểm. 

3- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng  năm; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa phương/đơn vị nằm trên các địa bàn xung yếu, trọng điểm. Chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai nhằm huy động thêm nguồn lực cho các chương trình, dự án phòng chống thiên tai.

4- Chỉ đạo, giám sát các bệnh viện trực thuộc căn cứ theo Bộ công cụ đánh giá Bệnh viện an toàn đã được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 21/11/2013 để tự đánh giá mức độ an toàn, năng lực của nhân viên y tế nhằm bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ y tế trong và sau thiên tai, thảm họa và tăng cường năng lực cho nhân viên y tế trong công tác tự ứng phó thiên tai, thảm họa và hỗ trợ cho các đơn vị khác khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra.

5- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng và in, phát tài liệu hướng dẫn, truyền thông công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trước mùa mưa, bão, lũ, lụt và các loại hình thiên tai khác.

- Thực hiện tốt phương châm ''Bốn tại chỗ'' đó là: Chỉ huy tại chỗ: Lãnh đạo, người đứng đầu cơ sở y tế từ cấp xã, phường, quận huyện và cấp tỉnh/thành phố trực tiếp chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Phương tiện tại chỗ: có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn sơ cứu, cấp cứu và chuyển tuyến; Hậu cần tại chỗ: dự trữ đủ xăng dầu cho xe cấp cứu, xuồng máy, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho cơ sở khám chữa bệnh.

- Tổ chức các đội cấp cứu cơ động tại Bệnh viện, cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các kế hoạch di dân khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức cấp cứu và điều trị kịp thời cho nạn nhân trong và sau khi xảy ra tình huống  thiên tai, thảm họa. Triển khai kịp thời công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và xử lý ngay những ổ dịch xuất hiện sau thiên tai.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở, ban ngành và cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt tình huống bão mạnh và siêu bão, sự cố sập đổ công trình, hầm lò. Chủ động tổ chức huấn luyện, diễn tập về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị mình. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho những đối tượng là người già, trẻ em và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, lũ. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm.

- Căn cứ vào tình hình sức khoẻ, mô hình bệnh tật của cộng đồng các vùng có nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai để lên kế hoạch đảm bảo đủ cán bộ chuyên môn, dự trù cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, sản phẩm dinh dưỡng kịp thời chăm sóc bảo vệ sức khỏe phục vụ nhân dân trong các tình huống thiên tai, thảm họa.

6- Các Đơn vị trực thuộc Bộ sẵn sàng chi viện các địa phương chịu ảnh hưởng các loại hình thiên tai theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Các bệnh viện, viện trung ương, các trường đại học y, dược tổ chức các đội xung kích tình nguyện trong mùa mưa bão, sẵn sàng chi viện các địa phương ngay khi có lệnh điều động của Bộ với đầy đủ phương tiện vận chuyển, cán bộ chuyên môn, hoá chất chống dịch, thuốc chữa bệnh. Chuẩn bị hậu cần, lương thực, thực phẩm sử dụng trong điều kiện cứu trợ cơ động, không gây khó khăn thêm cho địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do các tình huống thiên tai, thảm hoạ.

7- Tổng Công ty Dược và Tổng Công ty Thiết bị y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị: phao và áo phao cứu sinh, cơ số thuốc phòng chống lụt bão, thiết bị y tế, thuốc và hoá chất chống dịch theo đặt hàng của Bộ Y tế, sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Y tế.

8- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ  chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc, hoá chất phòng chống dịch, bệnh, trang thiết bị y tế phòng chống lụt bão và cử cán bộ chuyên môn tham gia hỗ trợ cho các địa phương/đơn vị khi xảy ra các tình huống thiên tai, thảm họa theo lệnh điều động của Lãnh đạo Bộ.

9- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng báo cáo đột xuất, định kỳ, sơ kết, tổng kết năm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các biểu mẫu báo cáo đính kèm Chỉ thị; gửi báo cáo về Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế - Văn phòng Bộ Y tế theo địa chỉ số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại 04. 62732027, Fax 04. 62732207, email pcthbyt7@gmail.com.

10- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Văn phòng Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các đơn vị, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

   Ban biên tập
Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI